2. Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cần thiết Milaco