TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG MILACO

5. DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG


Stt Họ và tên Giới
tính
Vị trí
nghiệp vụ
Trình độ
chuyên môn
Năng lực
 ngoại ngữ
Kinh nghiệm LV (Năm) Thông tin về HĐLĐ
ký với DN
Ngày ký
 HĐLĐ
Thời gian
LV
Thời hạn
 HĐ
1 Trần Vĩnh Hà Nữ Tổng giám đốc –
Người đại diện pháp luật
Ký kết và thực hiện HĐ liên quan đến việc đưa NLĐVN đi lv ở nước ngoài.
Tìm kiếm phát triển thị trường lao động ở nước ngoài
Cử nhân Cử nhân
 tiếng Trung
20 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
2 Trần Linh Giang Nam Phụ trách hoạt động tìm kiếm phát triển thị trường lao động Nhật Bản Cử nhân Tiếng Anh
Tiếng Nhật
N2
18 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
3 Bùi Nguyệt Anh Nữ GĐ trung tâm đào tạo; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, GDĐH;
 Quản lý chung
Cử nhân Cử nhân
 tiếng Anh
19 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
4 Trần Thị Bích Hạnh Nữ Phụ trách quản lý LĐ ở Nhật Bản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ Cử nhân  Cử nhân
 tiếng Nhật N2
10 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
5 Đặng Minh Trung Nam Phụ trách chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn lao động Cử nhân Luật Tiếng Anh 12 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
6 Hoàng Thị Bích Liên Nữ Phụ trách thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Tiếng Anh 18 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
7 Công Thị Yến Nữ Phụ trách tài chính và thanh lý hợp đồng đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Tiếng Anh 5 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
8 Lê Anh Tuấn Nam Phụ trách hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho NLĐ sau khi về nước Cử nhân Cử nhân
 tiếng Anh
19 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
9 Công Thị Minh Nữ Phụ trách thị trường ngoài nước
Quản lý lao động
Cử nhân Tiếng Nhật
N2
18 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
10 Đinh Việt Hùng Nam Phụ trách quản lý học viên và giáo dục định hướng Cử nhân Cử nhân
tiếng Anh
12 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
11 Chu Thị Quỳnh Nữ .Phụ trách quản lý LĐ ở Đài Loan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ
.-Thường trực ở Đài Loan
Củ nhân Tiếng Trung 19 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
12 Trương Thị Ngọc Yến Nữ Cán bộ đào tạo Cử nhân Tiếng Nhật
N2
7 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH
13 Đinh Văn Thuận Nam Cán bộ đào tạo Cử nhân Tiếng Nhật
N2
4 1/2020 Toàn thời gian không
XĐTH6. DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

STT Họ và tên Giới tính Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ Kinh nghiệm LV (Năm)
1 Công Thị Minh Nữ Chuyên viên nghiệp vụ tìm kiếm phát triển thị trường nước ngoài Công nghệ TT thương mại Tiếng Nhật
N2
18
2 Trần Linh Giang Nam Phụ trách hoạt động tìm kiếm phát triển thị trường lao động Nhật Bản Cử nhân Tiếng Anh
Tiếng Nhật
N2
18
3 Trần Thị Bích Hạnh Nữ Phụ trách quản lý LĐ ở Nhật Bản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ Cử nhân – ĐH NN Cử nhân tiếng Nhật N2 10
4 Đinh Việt Hùng Nam Phụ trách quản lý học viên; Giáo dục định hướng “Cử nhân ĐHNN “Cử nhân tiếng Anh 12

7. DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN