Đại hội Chi bộ Công ty Milaco nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 30/8, tại trụ sở Công ty Milaco, Chi bộ Công ty Milaco đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chánh văn phòng Ban cán sự đảng tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Quảng cảnh Đại hội
Quảng cảnh Đại hội

 

Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ công ty Milaco cho thấy: Chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên bằng việc triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan. Luôn theo dõi, bám sát những diễn biến về tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, có giải pháp xử lý kịp thời; Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, trong sáng, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ ; có lý luận chính trị sắc bén, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc về công cuộc đổi mới, bảo vệ đất nước của các thế lực thù địch ; tự bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Về công tác chuyên môn: Đầu nhiệm kỳ 2020-2022, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đã phối hợp với Hội đồng Quản trị xây dựng Kế hoạch công tác cho cả nhiệm kỳ, từng năm, với chỉ tiêu, số liệu cụ thể. Nội dung trọng tâm là thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững thông qua Chương trình xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định, đặc biệt quan tâm đến lao động người dân tộc thiểu số, vùng trung du, miền núi, vùng khó khăn. Tuy nhiên, do tình hình đại dịch COVID-19 nên Chi bộ, đơn vị chỉ hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản.

Về phương hướng nhiệm kỳ tới, Chi bộ Công ty Milaco tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan. Phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị trong đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác tổ chức nhân sự và bồi dưỡng cán bộ, công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục duy trì thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý hoàn thiện báo cáo Tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ. Các ý kiến phát biểu tham luận tập trung nhấn mạnh: quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên công ty, tập trung chỉ đạo và triển khai công tác xuất khẩu lao động, dịch vụ, du lịch đến các đối tác… đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng bày tỏ sự nhất trí với dự thảo báo cáo và khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Công ty Milaco đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ mới, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Chi bộ phải nêu cao sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, thực chất; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công ty Milaco nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Trần Vĩnh Hà, Tổng Giám đốc công ty tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ; đồng chí Đinh Quốc Hùng, Chánh Văn phòng công ty tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ công ty Milaco nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Nguồn: http://dangbo.cema.gov.vn/tin-tuc-hoat-dong/hoat-dong-cua-cac-to-chuc-dang/dai-hoi-chi-bo-cong-ty-milaco-nhiem-ky-2022-2025.htm

024.37.910.573