Hợp đồng Đài Loan

STT TÊN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG SỐ PTL Ngày cấp Tổng số Số nữ Ngành nghề Mức lương Vé máy bay Điều kiện ăn ở Phí khác
1 Công ty HHCP công nghiệp nhựa, chất dẻo, phẩm mậu 33928/2022 10/10/2022 01 0 Công nhân nhà máy 25.250 TWD 5.500.000VNĐ Theo điều kiện trong hợp đồng Khám sức khỏe: 650.000VNĐ

Hộ chiếu: 200.000VNĐ

Lý lịch tư pháp: 200.000VNĐ

2 Công ty HHCP két nước Nguyên Thái 31653/2022 23/09/2022 01 0 Công nhân nhà máy 25.250 TWD 5.500.000VNĐ Theo điều kiện trong hợp đồng Khám sức khỏe: 650.000VNĐ

Hộ chiếu: 200.000VNĐ

Lý lịch tư pháp: 200.000VNĐ

3 Công ty HHCP khoa kỹ Tuấn Đoan 34780/2022 07/10/20222 08 08 Công nhân nhà máy 25.250

TWD

5.500.000VNĐ Theo điều kiện trong hợp đồng Khám sức khỏe: 650.000VNĐ

Hộ chiếu: 200.000VNĐ

Lý lịch tư pháp: 200.000VNĐ

4 Công ty HHCP khoa kỹ Tuấn Đoan 4289/2022 23/03/20222 43 43 Công nhân nhà máy 25.250

TWD

5.500.000VNĐ Theo điều kiện trong hợp đồng Khám sức khỏe: 650.000VNĐ

Hộ chiếu: 200.000VNĐ

Lý lịch tư pháp: 200.000VNĐ

024.37.910.573