Kính gửi Quý khách sắp nhập cảnh, tái nhập cảnh Nhật Bản

Milaco
24/11/22
0

Từ ngày 25/8/2022, chi tiết về việc xem xét lại Biện pháp biên giới liên quan đến Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (COVID-19) đã được công bố (Kể từ 0 giờ ngày 7/9/2022 (theo giờ Nhật Bản) tất cả những người về nước, nhập cảnh vào Nhật Bản mang Giấy chứng nhận tiêm chủng có hiệu lực thì sẽ không yêu cầu nộp Giấy chứng nhận xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Nhật Bản. 

Từ ngày 26/9/2022, chi tiết về việc xem xét lại “Đối sách mới liên quan đến việc tăng cường Biện pháp biên giới (34)” kể từ 0 giờ ngày 11/10/2022 (theo giờ Nhật Bản) đã được công bố, đối với việc nhập cảnh mới của tất cả người nước ngoài vào Nhật Bản đều không yêu cầu xin cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận là giấy do người chịu trách nhiệm tiếp nhận xin trước online theo Hệ thống xác nhận sức khỏe người nhập cư (ERFS). Hơn nữa, biện pháp giới hạn nhập cảnh cho du khách người nước ngoài chỉ được thực hiện bởi tour đoàn trọn gói cũng được xóa bỏ.
* Chú ý: Từ 0 giờ (giờ Nhật Bản) ngày 11/10/2022, các biện pháp về miễn thị thực được mở lại. Ngoài ra, miễn thị thực cho người mang thẻ APEC cũng được mở trở lại.
* Chú ý: Hủy bỏ việc tạm dừng hiệu lực của thị thực đã bị dừng hiệu lực bởi các biện pháp biên giới.

024.37.910.573