Lưu trữ thẻ: Công ty MILACO được Hiệp hội XKLĐ Việt nam( Vamas) và Tổ chức lao động Quốc tế( ILO) cấp chứng nhận Doanh nghiệp XKLĐ xuất sắc năm 2014

024.37.910.573